1907 Thomas Flyer  
Model DX
70 H.P. Touring    


 

 

  1907 Thomas Flyer  
Model C
40 H.P. Touring    


Photo courtesy: Arnold E. Petsche


 

                 Portal to....